menu x

LXIII EDICIÓN 

Cursos Universitarios Internacionais

"Música en Compostela"

Santiago de Compostela, do 1 ao 14 de Agosto de 2021

CONDICIÓNS DE ADMISIÓN DOS ALUMNOS:

Os Cursos Universitarios e Internacionais de “Música en Compostela” refírense exclusivamente á información e interpretación da Música Española. Poden asistir aos mesmos os músicos de calquera nacionalidade en posición dun alto e recoñecido nivel técnico.

ALUMNOS BECARIOS

Todos los alumnos que sean beneficiarios de una Beca de "Música en Compostela", dado que se trata este año de una edición online, verán reducida su matrícula al valor de 100€ , como medida excepcional, al no haber gastos de manutención y alojamiento.

 

Derechos de inscripción alumnos Becarios: 100 €

 

Aquellos alumnos Becarios que acrediten ser socios de la SGAE, obtendrán un descuento del 20% en los derechos de inscripción. (Aquellos candidatos que no fueren beneficiarios de una Beca, podrán participar igualmente en el Curso en condición alumnos Activos.)

 

ALUMNOS  ACTIVOS

Todas aquellas personas que, habiendo sido admitidas no sean beneficiarias de una beca de alojamiento y manutención, podrán participar igualmente en el Curso como Alumnos Activos, en las mismas condiciones académicas y participativas que los Alumnos Becarios, pero con una matrícula de 300€.

 

Aquellos alumnos que acrediten ser socios de la SGAE, obtendrán un descuento del 20% en los derechos de inscripción.

 

Derechos de inscripción alumnos Activos: 300 €

ALUMNOS OINTES

La condición de Alumno Oyente será determinada mediante abono de los derechos de inscripción.

 

Derechos de inscripción alumnos Oyentes: 100€.

O carácter internacional dos cursos de Música en Compostela e as condicións sanitarias imperantes en todo o mundo debidas á COVID-19, oblígannos a realizar o curso na súa modalidade online, posibilidade que xa se tiña prevista na súa convocatoria. Como cuestión previa e de caracter xeral indicaremos que é conveniente que tódolos alumnos teñan axeitados medios de gravación de audio. Os estudantes rexistrados terán acceso a un vídeo tutorial realizado por un experto onde se amosarán ideas e recomendacións sobre o proceso de gravación. 

As clases de piano e de guitarra realizaranse por ZOOM, en directo e de forma individual, tendo cada alumno un tempo determinado por clase no cal interpretarán a obra ou obras pertinentes pra avaliación e correccións por parte do profesor. 

  1. Sen embargo, agradecerase o envío previo á clase dun ficheiro de audio coa peza ou pezas a interpretar, prevendo posibles anomalías da conexión.

  2. Colabora Yamaha Music Ibérica, facilitando espazos en distintos puntos de España con pianos Silent pra desenvolver as clases de piano e gravar coa máxima calidade os materiais pra as leccións de piano online. No caso de querer contar con estes espazos, o participante deberá mencionalo no momento do rexistro.

  3. Antes do comezo do curso, os estudantes recibirán o horario e credenciais pra acceder á plataforma web e mailas clases. 

A cátedra de composición terá lugar por ZOOM, en directo e de forma individual. O alumno terá que enviar previamente ó enderezo de correo electrónico do profesor a partitura pertinente, que posteriormente comentará e valorará durante a clase. A plataforma permite compartir pantalla, se fose necesario, pra facilitar a análise da partitura. Antes do comezo do curso, os alumnos recibirán o seu horario e credenciais pra acceder á plataforma da web e das clases. 

As clases de canto, violín, viola e violonchelo serán tamén individuais, en directo e por ZOOM:

  1. No momento do rexistro, os alumnos terán que indicar as obras a interpretar durante o curso co fin de que os profesores repertoristas graven os pertinentes acompanamentos. Estas gravacións póranse a disposición dos alumnos con anterioridade ó inicio do curso nunha plataforma habilitada na nosa páxina, de acceso restrinxido ós alumnos rexistrados, profesores e administración do curso, pra que podan estudar con elas. 

  2. Antes de cada clase, o estudante terá que enviar unha gravación de audio da súa interpretación da obra co mencionado acompanamento ó profesor ou profesores da correspondente materia. 

  3. Estes ficheiros de audio servirán ó profesor ou profesores pra a súa avaliación e correccións que posteriormente serán comunicadas ós alumnos durantes as clases individuais. Os audios solo serán escoitados polos profesores das materias co fin pedagóxico antes especificado. 

  4. Previo ó comezo do curso, os alumnos recibirán o seu horario e credencias pra acceder á plataforma web e as clases. 

As clases de musicoloxía terán lugar de forma colectiva e por ZOOM. Os alumnos recibirán o seu horario e credenciais pra acceder á plataforma da web e as clases antes do comezo do curso.

As clases maxistrais de polifonía, ante a imposibilidade de realizar a actividade coral correspondente, foron gravadas pola profesora Carmen Cruz e engadiranse á plataforma a diario co fin de que os alumnos podan velas.  

  1. A profesora Carmen Cruz conectarase por Zoom tódolos días durante un tempo determinado nas datas do curso co fin de responder ás preguntas relacionadas coa materia presentada que puideran xurdir. Tamén poderán enviar os estudantes estas dúbidas por correo electrónico á profesora, quen responderá na seguinte xornada.

  2.  O horario de disponibilidade dos vídeos, así como as credenciais de acceso enviaranse ós alumnos antes do comezo do curso. 

  3.  As clases pregravadas ficarán durante o tempo de duración do curso na nosa plataforma con acceso restrinxido a alumnos rexistrados, profesores e administración de Música en Compostela. .

As clases individuais de instrumento e mais composición, as clases colectivas de músicoloxía e as sesións de preguntas diarias da clase de polifonía non serán gravadas pola administración do curso. 

Só os estudantes, profesores e personal administrativo do curso teñen permitido o acceso ás clases e materiais da plataforma. Está prohibida a difusión das credenciais da plataforma web e do ZOOM das clases a calqueira outra persoa non incluída nesta listaxe. 

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR POLOS CANDIDATOS:

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR

⋅ Boletín de inscrición debidamente cumprimentado

⋅ “Currículum Vitae”

⋅ Fotografía do DNI ou Pasaporte

⋅ Dúas fotografías tamaño carné

⋅ Todos aqueles documentos que acrediten a súa formación musical

⋅ Autorización paterna (no caso de que sexa menor de idade)


 

Todos aqueles alumnos que, salvo xustificación oportuna, non envíen a totalidade dos documentos requiridos na convocatoria non se terán en conta como candidatos á obtención dunha beca.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Todas as solicitudes de admisión deberán ser enviadas á Secretaría Xeral de “Música en Compostela”, podendo facerse por correo electrónico ou ben por correo postal.

 


Prazo de presentación de solicitudes:

do 1 de xaneiro ao 31 de maio de 2021


 

As cantidades correspondentes aos dereitos de inscrición serán aboadas no prazo que se indique, trala comunicación de admisión como alumno becario activo ou oínte.

OBSERVACIÓNS IMPORTANTES

Unha vez rematado o prazo de admisión de solicitudes e examinada a documentación aportada por todos os candidatos, en reunión do claustro de profesores presidido polo Director do Curso, outorgaranse as becas de “Música en Compostela” a aqueles alumnos que deixasen constancia do seu alto recoñecido nivel técnico.

 

Todos os alumnos que enviasen a documentación, recibirán comunicación do resultado de solicitude, a cal se fará por correo electrónico a mediados do mes de xuño, recibindo ademais, instrucións concretas sobre as obras que deberán preparar para o estudio do Curso.

 

 Todo o alumnado, xa sexa becario, activo ou oínte, so poderá asistir a unha das ensinanzas. Calquera excepción, será resolta polo Consello Directivo do Curso.

 

RENUNCIAS E NON COMPARECENCIAS

Aqueles alumnos que fosen becados e polas razóns que fosen renuncien á beca concedida, deberán notificalo por escrito e xustificar as razóns da súa renuncia antes de 15 días do inicio do Curso. No caso de non facelo deste xeito, non poderán optar a unha nova beca na seguinte edición do Curso.

 

Se o alumno que obtivera unha beca, non se presenta ao Curso sen comunicar a súa renuncia á mesma, non poderá optar a unha nova beca nas dúas seguintes edicións do Curso.

 

Os alumnos reincidentes en renuncias e/ou non comparecencias inxustificadas, serán rexeitados definitivamente como candidatos a ser becados.

 

Os alumnos que quixeran asistir ao Curso e estean excluídos dalgunha convocatoria por calquera das razóns citadas anteriormente, só poderán facelo en calidade de alumnos oíntes, correndo pola súa conta todos aqueles gastos que da súa participación se deriven.

REPERTORIO:

VER TODOS LOS AUTORES

Albéniz, Isaac Camprodón

Albero, Sebastián 

Antología de Antiguos Maestros Españoles

Autores del Siglo XVIII

Balada, Leonardo

Balboa, Manuel

Bernaola, Carmelo

Blasco de Nebra, Manuel

Boccherini, Luigi

Cabanilles, Juan Bautista

Casablancas, Benet

Cassadó, Gaspar

Castillo, Manuel

Catalán, Teresa

Charles Soler, Agustí

Clavecinistas Vascos

Correa de Arauxo, Francisco

De Cabezón, Antonio

De Cabezón, Hernando

De Cabezón, Juan

De Falla, Manuel

De Milán, Luis

De Morales, Cristóbal

De Narváez, Luis

De Pablo, Luis

De Santa María, Tomás Luis

Del Adalid, Marcial

Del Encina, Juan

Díez, Consuelo

Diz, Mario

Durán, Juan

Escuela de Montserrat

Eslava, Hilarión 

Esplá, Óscar

Freixanet, Josep

Gaos, Andrés

García Abril, Antón

Gerhard, Roberto

Granados, Enrique

Groba, Rogelio

Guridi, Jesús

Halffter, Cristóbal

Halffter, Ernesto

Halffter, Rodolfo

Homs, Joaquín

Lanchares, Santiago

Larrauri, Antón

Marco, Tomás

Mompou, Federico

Montsalvatge, Xavier

Moreno Torroba, Federico

Mudarra, Alonso

Nin, Joaquín

Obradors, Fernando J.

Orbón, Julián

Prieto, Claudio

Quiroga, Manuel 

Remacha, Fernando

Rodrigo, Joaquín

Sarasate, Pablo

Scarlatti, Domenico

Soler, Padre Antonio

Sor, Fernando

Toldrá, Eduardo

Turina, Joaquín

Viso, Margarita

Zavala, Mercedes

REQUISITOS DE REPERTORIO PARA OS ALUMNOS DA CÁTEDRA DE PIANO
O repertorio dos alumnos de piano de Música en Compostela debe ter unha duración total mínima de 20 minutos (non hai límite máximo) e debe incluír como mínimo unha obra da escola clavecinística española do XVIII (incluíndo Domenico Scarlatti), unha obra dun compositor español nado entre 1860 e 1925 e unha obra dun compositor español nado a partir de 1926. Dentro desta última categoría recoméndase ter en conta a compositores de referencia como Carmelo Bermaola, Antón García Abril, Joan Guinjoàn, Cristóbal Halfter, Tomás Marco ou Luís de Pablo.