menu x

LXIII EDICIÓN 

Cursos Universitarios Internacionais

"Música en Compostela"

Santiago de Compostela, do 1 ao 14 de Agosto de 2021

CONDICIÓNS DE ADMISIÓN DOS ALUMNOS:

Os Cursos Universitarios e Internacionais de “Música en Compostela” refírense exclusivamente á información e interpretación da Música Española. Poden asistir aos mesmos os músicos de calquera nacionalidade en posición dun alto e recoñecido nivel técnico.

ALUMNOS BECARIOS

Todos os alumnos que sexan beneficiarios dunha beca de “Música en Compostela” terán dereito ao aloxamento e pensión alimenticia na Residencia Universitaria “Burgo das Nacións” durante todo o período lectivo.

 

Dereitos de inscrición alumnos becarios: 380€

 

(Aqueles candidatos que non sexan beneficiarios dunha beca, poderán participar igualmente no curso en condición de alumnos activos)

 

ALUMNOS  ACTIVOS

Todas aquelas persoas que fosen admitidas e non sexan beneficiarias dunha beca de aloxamento e manutención, poderán participar igualmente no Curso como alumnos activos, nas mesmas condicións académicas e participativas que os alumnos becarios.

 

Estes alumnos poderán, se así o desexan, solicitar desta Secretaría a tramitación do seu aloxamento e pensión alimenticia nas mesas instalacións Universitarias que o resto do alumnado becario. O importe destes servizos sempre serán a cargo do propio alumno que así o solicite e haberán de ser abonados conxuntamente cos dereitos de Inscrición.

 

Dereitos de inscrición alumnos activos. 380€

 

(opcional)

Aloxamento e pensión alimenticia (para aqueles alumnos que así o soliciten) 435€

 

ALUMNOS OINTES

A condición de alumno oínte é determinada mediante abono dos seus dereitos de inscrición, correndo pola súa conta a xestión do aloxamento e pensión alimenticia.

 

Dereitos de inscrición alumnos oíntes: 220€

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR POLOS CANDIDATOS:

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR

⋅ Boletín de inscrición debidamente cumprimentado

⋅ “Currículum Vitae”

⋅ Fotografía do DNI ou Pasaporte

⋅ Dúas fotografías tamaño carné

⋅ Todos aqueles documentos que acrediten a súa formación musical

⋅ Autorización paterna (no caso de que sexa menor de idade)


 

Todos aqueles alumnos que, salvo xustificación oportuna, non envíen a totalidade dos documentos requiridos na convocatoria non se terán en conta como candidatos á obtención dunha beca.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Todas as solicitudes de admisión deberán ser enviadas á Secretaría Xeral de “Música en Compostela”, podendo facerse por correo electrónico ou ben por correo postal.

 


Prazo de presentación de solicitudes:

do 1 de xaneiro ao 31 de maio de 2021


 

As cantidades correspondentes aos dereitos de inscrición serán aboadas no prazo que se indique, trala comunicación de admisión como alumno becario activo ou oínte.

OBSERVACIÓNS IMPORTANTES

Unha vez rematado o prazo de admisión de solicitudes e examinada a documentación aportada por todos os candidatos, en reunión do claustro de profesores presidido polo Director do Curso, outorgaranse as becas de “Música en Compostela” a aqueles alumnos que deixasen constancia do seu alto recoñecido nivel técnico.

 

Todos os alumnos que enviasen a documentación, recibirán comunicación do resultado de solicitude, a cal se fará por correo electrónico a mediados do mes de xuño, recibindo ademais, instrucións concretas sobre as obras que deberán preparar para o estudio do Curso.

 

 Todo o alumnado, xa sexa becario, activo ou oínte, so poderá asistir a unha das ensinanzas. Calquera excepción, será resolta polo Consello Directivo do Curso.

 

RENUNCIAS E NON COMPARECENCIAS

Aqueles alumnos que fosen becados e polas razóns que fosen renuncien á beca concedida, deberán notificalo por escrito e xustificar as razóns da súa renuncia antes de 15 días do inicio do Curso. No caso de non facelo deste xeito, non poderán optar a unha nova beca na seguinte edición do Curso.

 

Se o alumno que obtivera unha beca, non se presenta ao Curso sen comunicar a súa renuncia á mesma, non poderá optar a unha nova beca nas dúas seguintes edicións do Curso.

 

Os alumnos reincidentes en renuncias e/ou non comparecencias inxustificadas, serán rexeitados definitivamente como candidatos a ser becados.

 

Os alumnos que quixeran asistir ao Curso e estean excluídos dalgunha convocatoria por calquera das razóns citadas anteriormente, só poderán facelo en calidade de alumnos oíntes, correndo pola súa conta todos aqueles gastos que da súa participación se deriven.

REPERTORIO:

VER TODOS LOS AUTORES

Albéniz, Isaac Camprodón

Albero, Sebastián 

Antología de Antiguos Maestros Españoles

Autores del Siglo XVIII

Balada, Leonardo

Balboa, Manuel

Bernaola, Carmelo

Blasco de Nebra, Manuel

Boccherini, Luigi

Cabanilles, Juan Bautista

Casablancas, Benet

Cassadó, Gaspar

Castillo, Manuel

Catalán, Teresa

Charles Soler, Agustí

Clavecinistas Vascos

Correa de Arauxo, Francisco

De Cabezón, Antonio

De Cabezón, Hernando

De Cabezón, Juan

De Falla, Manuel

De Milán, Luis

De Morales, Cristóbal

De Narváez, Luis

De Pablo, Luis

De Santa María, Tomás Luis

Del Adalid, Marcial

Del Encina, Juan

Díez, Consuelo

Diz, Mario

Durán, Juan

Escuela de Montserrat

Eslava, Hilarión 

Esplá, Óscar

Freixanet, Josep

Gaos, Andrés

García Abril, Antón

Gerhard, Roberto

Granados, Enrique

Groba, Rogelio

Guridi, Jesús

Halffter, Cristóbal

Halffter, Ernesto

Halffter, Rodolfo

Homs, Joaquín

Lanchares, Santiago

Larrauri, Antón

Marco, Tomás

Mompou, Federico

Montsalvatge, Xavier

Moreno Torroba, Federico

Mudarra, Alonso

Nin, Joaquín

Obradors, Fernando J.

Orbón, Julián

Prieto, Claudio

Quiroga, Manuel 

Remacha, Fernando

Rodrigo, Joaquín

Sarasate, Pablo

Scarlatti, Domenico

Soler, Padre Antonio

Sor, Fernando

Toldrá, Eduardo

Turina, Joaquín

Viso, Margarita

Zavala, Mercedes

REQUISITOS DE REPERTORIO PARA OS ALUMNOS DA CÁTEDRA DE PIANO
O repertorio dos alumnos de piano de Música en Compostela debe ter unha duración total mínima de 20 minutos (non hai límite máximo) e debe incluír como mínimo unha obra da escola clavecinística española do XVIII (incluíndo Domenico Scarlatti), unha obra dun compositor español nado entre 1860 e 1925 e unha obra dun compositor español nado a partir de 1926. Dentro desta última categoría recoméndase ter en conta a compositores de referencia como Carmelo Bermaola, Antón García Abril, Joan Guinjoàn, Cristóbal Halfter, Tomás Marco ou Luís de Pablo.